Servisní podmínky

Oprava přístroje je provedena na základě smlouvy o dílo dle paragrafu 2586 občanského zákoníka. Dílem se rozumí oprava nebo úprava věci / paragraf 2587 NOZ/. Servis provede opravu dle platných právních předpisů (Zák.č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník) v dohodnuté lhůtě a ceně uvedené na servisním listu. V případě, že bude nutno překročit odhadovanou cenu o více než 10 %, bude zákazník kontaktován a vyžádán souhlas k tomuto zvýšení. Cena opravy je stanovena nezávazně.

Servis vydá přístroj pouze proti předání potvrzenky o převzetí. Při ztrátě potvrzenky bude přístroj vydán po předložení korespondujícího dokladu totožnosti.

Případy neuznání oprav na záruku:

  • Mechanické poškození, znečištění, zanesení nebo oxidace výrobku.
  • Nekompletnost předprodejního přístroje.
  • Neodborná instalace, zacházení nebo používání v rozporu s návodem na obsluhu nebo záručním listem. Nepovolený zásah do softwaru přístroje.
  • Provozování poškozeného zboží po zjištění závady.
  • Škody způsobené počítačovými viry.
  • Poškození přírodními živly nebo vyšší mocí.
  • Poškození zapojení do elektrické sítě neodpovídající příslušné normě.
  • Provádění oprav nebo úprav na zboží neautorizovanými osobami či firmami. Neodborný zásah.
  • Porušení, poškození nebo jiné znehodnocení nálepek, čárových kódů nebo ochranných pečetí.

V těchto všech případech, kromě neuznané záruční opravy, bude zákazníkovi účtováno přepravné v plné výši s přezkoušením přístroje dle platného ceníku.

V případě pozdější záruční reklamace samotné opravy, musí zákazník REKLAMOVAT opravu podle platných předpisů (Zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník) u servisu, který opravu prováděl. Záruční doba na provedenou práci a materiál je prodloužena o dny, kdy byl přístroj v servise.

V případě pozdější nezáruční reklamace samotné opravy, musí zákazník REKLAMOVAT opravu podle platných předpisů (Zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník) u servisu, který opravu prováděl.

Záruční doba na provedenou práci je 3 měsíce a na materiál 3 měsíce. Začíná běžet dnem převzetí zákazníkem. Při reklamaci opravy je nutné vždy předložit servisní list na reklamovanou opravu a uvést důvod reklamace. Rozhodnutí o reklamaci vyžaduje odborné posouzení dle §19 odst.3 OZ. Při zjištění neopravitelnosti, nerentability nebo neuznání na záruční opravu (mechanické poškození apod.) přístroje, Vám bude účtována paušální částka za diagnostiku, dle platných ceníků, které jsou k dispozici jak na příjmu zakázek, tak i na stránkách www.tsnova.cz nebo www.servis.tsnova.cz.

V případě svozu výrobku vlastní dopravou nebo prostřednictvím přepravní služby musí být zboží řádně uloženo, zabaleno nejlépe v originálních obalech a výplních, zajištěno proti poškození při přepravě, opatřeno nálepkou „ KŘEHKÉ “ a zbaveno všech nálepek nenacházejících se na zboží v okamžiku jeho prodeje. Přepravní služba ani firma Jan Svoboda - Televizní služba NOVA není odpovědná za škody vzniklé přepravou, jestliže byl výrobek nevhodně zabalen ať už byl odeslán v originálním nebo jiném obalu.

Informaci o stavu reklamace si zákazník zjišťuje telefonicky, osobně, e-mailem a to nejpozději do data uvedeného na servisním listu /Datum provedení opravy/. Informaci o stavu zakázky zasíláme také pomocí SMS, e-mailem nebo lze stav sledovat na http://servis.tsnova.cz/stav-zakazky.

Zákazník je povinen si osobní data na přístroji před opravou, zálohovat nebo o tuto zálohu požádat. Firma Jan Svoboda - Televizní služba NOVA, stejně jako distributor či výrobce, není odpovědná za případnou ztrátu dat ze zařízení, které zákazník předává do servisu. Ujistěte se, zda data máte zálohována. Bude-li technicky možné data zálohovat, lze toto provést za úplatu, dle ceníku TS NOVA.

Zákazník musí poskytnout potřebnou součinnost pro vyřízení reklamace. Tj. poskytnout na vyžádání údaje jako PIN či ovládací gesta a jiné. Případně pro odemčení přístroje provést otisk prstu, rozpoznání obličeje či duhovky a jiné. Jednorázové příslušenství, které je pevně spojeno s přístrojem, může být ke zdárnému provedení opravy odstraněno. Za toto příslušenství jako ochranné fólie, ochranná skla, nálepky a jiné nemá zákazník nárok na finanční ani jinou náhradu. Pokud zákazník odmítne poskytnout součinnost, nemusí být reklamace přijata, nebo reklamace opravy uznána a mohou být účtovány manipulační poplatky dle ceníku TS NOVA. Podpisem opravenky dává zákazník souhlas k předání Vašich osobních údajů v ní uvedených, společnosti Jan Svoboda Televizní služba Nova a dodavateli nebo výrobci daného zařízení. Nebudou poskytnuta dalším subjektům. Vaše data mohou být použita pouze k účelům průzkumu spokojenosti se službami dotčených autorizovaných servisů. Poskytnutím těchto dat zároveň potvrzujete jejich správnost a pravdivost.

Rychlý dotaz